Обадете ни се на:
тел: 058602495
 
 
 
 
 

Проекти

През месец септември 2017г. ДГ „ВЕСЕЛА“ кандидатства и спечели проект по обявена от Министерство на образованието и науката  Национална  програма  „Информационни и комуникационни технологии в предучилищното и  училищното образование“, Компонент  3  ‐  Внедряване  на  модерни  технологии  в  институциите  от  системата  на  предучилищното образование. Компонентът включва предоставяне на целеви средства на детски градини за въвеждане на ИКТ  в предучилищното образование. Оценката на Проекта от МОН бе една от най-високите за страната.

От м. декември 2017г. ДГ „ВЕСЕЛА“ разполага с шест мултимедийни проектори, които ще се използват в ежедневната педагогическа работа в шестте възрастови групи. Проекторите ще допринесат за един съвременен и ефективен начин на провеждане на възпитателно – образователния процес като го подобрят в частта му „онагледяване и демонстрация“ на нов или заучен материал при фронтална и групова работа. 

Свържете се с нас

ДГ №25 ВЕСЕЛА

Гр. Добрич, кв. Дружба 3, №54

Тел: 058602495

Mail: info-800309@edu.mon.bg

Форма за контакт